George Tampakas

George Tampakas

Δωρεάν Πόροι

Ειδικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για ενίσχυση 1.700 νέων ελευθέρων επαγγελματιών

Από τον ΟΑΕΔ προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Ενίσχυση της ρευστότητας και απασχόλησης» για την επιχορήγηση απασχόλησης και ελευθέρων επαγγελματιών με συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ 2007-2013 και εθνικούς πόρους. Το πρόγραμμα «Ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης» χωρίζεται σε 2 επιμέρους προγράμματα:
1. Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

2. Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης νέων ελευθέρων επαγγελματιών

Σήμερα θα παρουσιάσουμε τα βασικά σημεία της πρόσκλησης που αφορά το δεύτερο σκέλος για την ενίσχυση των ελεύθερων επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Νότιου Αιγαίου.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης, μέσω της άμεσης οικονομικής ενίσχυσης 1.700 νέων ελευθέρων επαγγελματιών, πρώην εγγεγραμμένων ανέργων, που δημιούργησαν επιχείρηση κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2014 έως 31.08.2015, και εξακολουθούν να τη διατηρούν στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης, προκειμένου να ενισχυθεί η βιωσιμότητά τους. Αντίστοιχο πρόγραμμα έχει δημοσιευτεί και για τις άλλες οκτώ περιφέρειες με ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων από τις 23/11/2015 έως τις 07/12/2015, και ώρες από 10.00 έως 23.59.

Προσοχή: Κριτήριο επιλογής για την ένταξη των επιχειρήσεων είναι ο χρόνος υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οπως αναφέρεται στην πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

– Να ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά το εξάμηνο που προηγείται της έναρξης επιτηδεύματος, και ταυτόχρονα να μην είχαν άλλη απασχόληση (εξαρτημένη ή μη) κατά την ημέρα που προηγήθηκε της έναρξης επιτηδεύματος.

– Να διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

– Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ να έχει πραγματοποιηθεί από 01.01.2014 έως και 31.08.2015.

– Οι ομογενείς και οι πολίτες τρίτων χωρών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα να διαθέτουν άδεια διαμονής, η οποία να τους παρέχει το δικαίωμα πρόσβασης σε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.

Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν ατομικές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και μέλος (με την προϋπόθεση ότι μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο): Ομόρρυθμης Εταιρείας (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.), μόνο για το ομόρρυθμο μέλος της, Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ). Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω ποσοστό συμμετοχής πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της δραστηριότητας και δεν μπορεί να μεταβληθεί κάτω του ελαχίστου 51% καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος (συμπεριλαμβανομένης της περιόδου της δέσμευσης).

Ποσό επιχορήγησης

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος για τις θέσεις που αφορούν στις διοικητικές περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ και η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 15 εκατ. ευρώ για 1.700 θέσεις. Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στα 10.000 ευρώ, σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά των καθαρών επιλέξιμων δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής του επιτόπιου ελέγχου. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται για τη διατήρηση λειτουργίας της επιχείρησης για χρονικό διάστημα δώδεκα επιπλέον μηνών από την ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης. Οι ενισχύσεις χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (Ε.Κ.) αριθ. 1407/2013 της επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

Επιλέξιμες δαπάνες

– Τα ενοίκια για τη στέγαση της επιχείρησης.

– Οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κ.λπ.). Επισημαίνεται ότι οι λογαριασμοί/τιμολόγια θα πρέπει να εκδίδονται στην επωνυμία της επιχείρησης.

– Οι δαπάνες λογιστικής και νομικής υποστήριξης.

– Οι δαπάνες αμοιβής συμβολαιογράφων, τεχνικών ή χρηματοοικονομικών εμπειρογνωμόνων είναι επιλέξιμες εφόσον συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση της πράξης και είναι αναγκαίες για την προετοιμασία και την εκτέλεσή της.

– Οι δαπάνες προβολής και διαφήμισης.

– Οι δαπάνες προμήθειας γραφικής ύλης.

– Οι δαπάνες κατάρτισης του δικαιούχου σε πιστοποιημένο φορέα επαγγελματικής κατάρτισης εφόσον υπάρχει συνάφεια με το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης ή με τη λειτουργία της.

– Οι ασφαλιστικές εισφορές του δικαιούχου.

– Το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος του προσωπικού της επιχείρησης με την προϋπόθεση ότι δεν έχει επιχορηγηθεί από άλλο πρόγραμμα για τις ίδιες δαπάνες.

– Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).

– Οι δαπάνες για αποσβέσεις όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 4172/2013.

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο στην περίπτωση που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ. Τα εν λόγω τιμολόγια των επιλέξιμων δαπανών θα πρέπει να αντιστοιχούν σε καθαρή αξία κατ’ ανώτατο όριο μέχρι 10.000 ευρώ.

Υποβολή αίτησης

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΟΑΕΔ, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση ως πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης είναι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να είναι πιστοποιημένος / εγγεγραμμένος χρήστης στο πληροφοριακό σύστημα (portal) του ΟΑΕΔ και να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης σε αυτό (κλειδάριθμος επιχείρησης). Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δεν είναι εγγεγραμμένοι χρήστες στο Πληροφοριακό Σύστημα (portal) του Οργανισμού, θα πρέπει να επισκεφτούν την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα της επιχείρησης και να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά για την έκδοση κλειδαρίθμου, προκειμένου στη συνέχεια να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για την υπαγωγή στα ανωτέρω προγράμματα:

– Οι ατομικές επιχειρήσεις τη βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος.

– Τα νομικά πρόσωπα πρόσφατο καταστατικό της επιχείρησης από όπου θα προκύπτει η μετοχική ή/και εταιρική σύνθεσή της καθώς και ο ΑΦΜ της επιχείρησης.

Η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να διενεργηθεί από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις 08/12/2015 έως τις 22/12/2015 και ώρες από 10.00 έως 23.59. Επισημαίνουμε και πάλι ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα εξεταστούν βάσει του χρόνου υποβολής της αίτησης. Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και μέχρι εξαντλήσεως του διατιθέμενου προϋπολογισμού.

Μοιράσου το:

Διατήρησε το momentum

Κάνε εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο για να λάβεις τις πιο αποτελεσματικές marketing πληροφορίες δοκιμασμένες στο πεδίο της μάχης. Πάρε κεφάλι από τον ανταγωνισμό δωρεάν.

* Επιπλέον, θα έχεις άμεση πρόσβαση στο μυστικό μας marketing σύστημα που αποτελείται από 3 μέρη και που φέρνει πελάτες και πωλήσεις από το μηδέν.